?

Log in

No account? Create an account

Фунтофилия - коллекционирование гирь


Previous Entry Share Next Entry
(134) Весы для взвешивания яиц. Egg Skales.
гиря, весы
funtofil

Художник Charles Nelson
Фото из Инета (1)


Фото из Инета (2)


Фото из Инета (3)


Весы фирмы "ZENITH". США. Фото из Инета (4)


Фото из Инета (5)


Фото из Инета (6)


Фото из Инета (7)


Фото из Инета.


Фото из Инета (8)


Фото из Инета (9)


Фото из Инета (10)


Фото из Инета (11)


Фото из Инета (12)


Фото из Инета (13)


Фото из Инета (14)


Фото из Инета (15)


Фото из Инета (16)


Фото из Инета (17)


Фото из Инета (18)


Фото из Инета (19)


Фото из Инета (20)Фото из Инета (21)

Смотреть - http://members.casema.nl/a.a.m.sol/3321e.htm
Еще - https://www.pinterest.com/chikkivicki/egg-scales/
Подробнее - http://vzvt.ru/muzey-vesov/istoriya/takie-raznye-vesy/vesy-dlya-yaic-istoriya-poyavleniya-i-primeneniya/